SEMBAHLAH RABB KALIAN ! (Lanjutan)

  • ikhwah
  • Tuesday 1 November 2016
  • Aqidah
  • 0

BAB 3

Tujuan Utama Dakwah Islam

      Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma, beliau menuturkan bahwa tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu'anhu ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya,Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab, maka jadikanlah perkara pertama yang kamu serukan kepada mereka syahadat laa ilaha illallah.Dalam sebagian riwayat disebutkan,Supaya mereka mentauhidkan Allah.(HR. Bukhari dan Muslim).

      Salah satu alasan yang menunjukkan betapa pentingnya memprioritaskan dakwah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah (baca: dakwah tauhid) adalah karena inilah tujuan utama dakwah, yaitu untuk mengentaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah semata. Selain itu, tidaklah ada kerusakan dalam urusan dunia yang dialami umat manusia melainkan sebab utamanya adalah kerusakan yang mereka lakukan dalam hal ibadah mereka kepada Rabb jalla wa 'ala (lihat Qawa'id wa Dhawabith Fiqh ad-Da'wah 'inda Syaikhil Islam Ibni Taimiyah, hal. 249 oleh 'Abid bin Abdullah ats-Tsubaiti penerbit Dar Ibnul Jauzi cet I, 1428 H).

      Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Mekah selama tiga belas tahun setelah diutusnya beliau sebagai rasul dan beliau menyeru manusia untuk meluruskan aqidah dengan cara beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung sebelum beliau memerintahkan manusia untuk menunaikan sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad, serta supaya mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan semacam riba, zina, khamr, dan judi.(lihat al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad, hal. 20-21).

Sumber : Al-Mubarok 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *