SEMBAHLAH RABB KALIAN!

  • ikhwah
  • Wednesday 26 October 2016
  • Aqidah
  • 0

BAB 2

Perkara Paling Agung

Sesungguhnya perkara paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan perkara paling besar yang dilarang Allah yaitu syirik. Allah tidaklah menciptakan makhluk melainkan supaya mentauhidkanNya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”(QS. Adz-Dzariyat:56) (lihat keterangan ini dalam kitab ‘Inayat al-‘Ulama bi Kitab at-Tauhid, oleh Abdul Ilah bin ‘Utsman asy-Syaayi’ hafizhahullah,hal.6)

      Syaikh as-Sa’di rahimahullah berkata, "Perkara paling agung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yang hakikat tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Tauhid itu mengandung kebaikan bagi hati, memberikan kelapangan, cahaya, dan kelapangan dada. Dan dengan tauhid itu pula akan lenyaplah berbagai kotoran yang menodainya. Pada tauhid itu terkandung kemaslahatan bagi badan, serta bagi [kehidupan] dunia dan akhirat. Adapun perkara paling besar yang dilarang Allah adalah syirik dalam beribadah kepada-Nya. Yang hal itu menimbulkan kerusakan dan penyesalan bagi hati, bagi badan, ketika di dunia maupun di akhirat. Maka segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu semua adalah buah dari tauhid.Demikian pula, semua keburukan di dunia dan di akhirat, maka itu semua adalah buah dari syirik." (lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyah, hal. 18).

Syaikh as-Sa’di rahimahullah juga berkata,”Tidak ada suatu perkara yang memiliki dampak yang baik serta keutamaan beraneka ragam seperti halnya tauhid. Karena sesungguhnya kebaikan di dunia dan di akherat itu semua merupakan buah dari tauhid dan keutamaan yang muncul darinya.” (lihat al-Qaul as-Sadid fi Maqashid at-Tauhid, hal. 16)

Tidaklah diragukan bahwasanya tauhid merupakan cahaya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Adapun syirik adalah kegelapan-kegelapan yang sebagiannya lebih pekat daripada sebagian yang lain; yang hal itu dijadikan tampak indah bagi orang-orang kafir. Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang artinya), “Apakah orang yang sudah mati -hatinya- lalu Kami hidupkan dan Kami jadikan baginya cahaya untuk bias berjalan diantara manusia sama keadaannya dengan orang seperti dirinya yang tetap terje-bak di dalam kegelapan-kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Demikianlah dijadikan indah bagi orang-orang kafir itu apa yang mereka lakukan.” (QS. Al-An’aam: 122) (lihat penjelasan ini dalam kitab Nur at-Tauhid wa Zhulumat asy-Syirki, oleh Dr. Sa’id bin Wahf al-Qahthani hafizhahullah, hal.4)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata,”Sesungguhnya tauhid menjadi perintah yang paling agung disebabkan ia merupakan pokok seluruh ajaran agama. Oleh sebab itulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memulai dakwahnya dengan ajakan itu (tauhid), dan beliau pun memerintahkan kepada orang yang beliau utus untuk berdakwah agar memulai dakwah dengannya.” (lihat Syarh Tsalatsat al-Ushul, hal. 41).
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul [yang menyerukan]; Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah thaghut.” (QS. An-Nahl: 36).

Syaikh Shalih al-Fauzan menjelaskan, “Ibadah kepada thaghut maksudnya adalah ibadah kepada selain Allah subhanahu. Sebab ibadah tidaklah sah jika dibarengi dengan
syirik. Dan ia tidaklah benar kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas/murni
untuk Allah ‘azza wa jalla. Adapun orang yang beribadah kepada Allah na-mun juga beribadah kepada selain-Nya, maka ibadahnya itu tidak sah/tidak diterima.” (lihat Mazhahir Dha’fil ‘Aqidah fi Hadzal ‘Ashri wa Thuruqu ‘Ilaajihaa, hal. 12)

      Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah menjelaskan, "Aqidah tauhid ini merupakan asas agama. Semua perintah dan larangan, segala bentuk ibadah dan ketaatan, semuanya harus dilandasi dengan aqidah tauhid. Tauhid inilah yang menjadi kandungan dari syahadat laa ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Maka, tidaklah sah suatu amal atau ibadah apapun, tidaklah ada orang yang bisa selamat dari neraka dan bisa masuk surga, kecuali apa-bila dia mewujudkan tauhid ini dan meluruskan aqidahnya." (lihat Ia’nat al-Mus-tafid bi Syarh Kitab at-Tauhid [1/17] cet. Mu’assasah ar-Risalah)

Sumber : Al-Mubarok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *